Rekryteringsprocess

 

Vår rekryteringsprocess bygger på gedigen erfarenhet och ett metodiskt tillvägagångssätt. Vårt fokus är att säkerställa hög kvalitet och effektivitet genom hela rekryteringsprocessens gång. Vår metod är search och fördelen med det är att vi kommer i kontakt med kandidater som inte själva aktivt söker jobb. Vi bygger ett nära samarbete med klienten och har löpande avstämningar och återkopplingar under processens gång. Vi vet att klienter uppskattar det och att vi på så vis också lägger grunden för en framgångsrik rekrytering.

Arbetsanalys: en väl genomförd analys är grunden för en framgångsrik rekrytering.  Tillsammans med klienten arbetar vi fram förutsättningarna för rekryteringen. Förutom att träffa rekryterande chef träffar vi även andra nyckelpersoner för att skapa oss en förståelseför företaget, befattningen och den företagskultur som råder. Efter samtliga analysmöten tar vi fram en kravprofil för befattningen, som sedan utgör grunden i den fortsatta processen. Kravprofilen godkänns av klienten och därefter  upprättas en tidplan för rekryteringen.

Research: analysarbetet och den framtagna kravprofilen ligger till grund för researcharbetet, som är ett gediget hantverk. Vi kartlägger och identifierar relevanta målföretag, kandidater och tipsgivare. Detta innebär ett omfattande och strukturerat sökande i en mängd olika kanaler och sökkällor. De kandidater som visar intresse och som uppfyller kravprofilen kontaktas för en första telefonintervju. Vi presenterar företaget och den aktuella tjänsten samt går igenom kandidatens bakgrund.

Intervjuer: de mest intressanta kandidaterna djupintervjuas. Kandidatens professionella bakgrund, personliga egenskaper, motivation och potential för rollen kvalificeras i en strukturerad intervju och relateras till, de i kravprofilen, efterfrågade kompetenser och egenskaper. Efter intervjuerna görs en kalibrering av samtliga intervjuade kandidaterna.

Kandidatpresentation: de kandidater som bedöms vara mest lämpade för tjänsten presenteras både muntligen och i en skriftlig rapport. Vid presentationen kommenteras varje kandidats erfarenhet, kompetens och egenskaper utifrån den överenskomna kravprofilen.

Klientintervjuer: klienten intervjuar slutkandidaterna. Vi finns med som stöd för både klient och kandidat för att på bästa sätt agera rådgivare och besvara eventuella frågor som uppkommer.

Referenstagning och bakgrundskontroll: vi genomför referenstagning, bakgrundskontroll och eventuella tester på den slutkandidat som klienten väljer att gå vidare med. Resultatet förmedlas muntligen till klienten.

Avslut och uppföljning: det är klienten som fattar det slutgiltiga beslutet om anställning och som förhandlar villkor med kandidaten och därefter lämnar ett anställningserbjudande. Vi finns med som stöd om klienten så önskar. Vi vill gärna få feedback på vårt samarbete och kontaktar våra klienter efter varje avslutat uppdrag. Vi genomför även en uppföljning med klient och kandidat ca 6 mån efter tillträde av tjänsten.

För ett gott samarbete